○ Średnia arytmetyczna

○ Średnia ważona

○ Mediana

○ Wariancja i odchylenie standardowe